โรงเรียนวังวิเศษ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

    โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดยท่านผู้อำนวยการปราโมทย์  สุทธิรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ      นายนรินทร์  วัฒนบัญชา  และ
นางสาวจีรภา  บัวดำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น  ม.1-ม.3  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2564 
และ ระดับ ม.4-ม.6   ในวันที่ 19 พฤศจิกายน  2564   ผ่านระบบออนไลน์   Google  Meet   ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

    ติดต่อเรา