โรงเรียนวังวิเศษ จัดอบรมการเขียนข้อตกลง วPA

     วันที่ 1 และวันที่ 3  พฤศจิกายน  2564   โรงเรียนว้งวิเศษ นำโดย ผอ.ปราโมทย์   สุทธิรักษ์   ได้จัดอบรมการเขียนข้อตกลง วPA  ให้แก่คณะครูโรงเรียนวังวิเศษ    โดยมี   ครูสุเมธ  เหล่าสกุลงาม  และ ครูวรากร  บัวกิ่ง   ครูโรงเรียนวังวิเศษ  เป็นวิทยากรให้ความรุู้  

    ติดต่อเรา