โรงเรียนวังวิเศษ ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

   วันที่  20  กันยายน  2564    โรงเรียนว้งวิเศษ  ได้จัดพิธีต้อนรับ นางจีรภา   บัวดำ   ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนว้งวิเศษ  โดยได้จัดการต้อนรับตามมาตรการป้องก้นโรคระบาดโควิด-19  

  • 20 ก.ย. รับรองคนใหม่-8cbd23c7
    20 ก.ย. รับรองคนใหม่-8cbd23c7
ติดต่อเรา