โรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดตรังกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดตรังกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการนี้นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอเมืองตรัง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียนสารวัตรนักเรียน นักเรียนชมรมจิตอาสา และศูนย์ครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา