โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC2022)

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC2022) จัดโดยศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

 1.โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน 3,000 บาท

สมาชิกในทีม
นางสาวจันทิรา ง่วนสน (หัวหน้าทีม)
นายวรธน กังแฮ
นางสาวสิรินทิพย์ ปานสิทธิ์

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุลยกุล
นางสุธีรา ท่าจีน

2. โครงงานสหสาขา (สาขาชีววิทยาเชิงคํานวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการข้อมูล จุลชีววิทยา) ได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน 3,000 บาท

สมาชิกในทีม
นายพงศ์พิพัฒน์ มีแก้ว (หัวหน้าทีม)
นางสาวสิราวรรณ ขันนุ้ย
นางสาวสุทธิกานต์ มันทุ่ย

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุลยกุล
นางสาวกัณฐาภรณ์ คงอินทร์

 

 

3. โครงงานสาขา วัสดุศาสตร์ ได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน 3,000 บาท

สมาชิกในทีม
นางสาวอุมาภรณ์ ปากบารา (หัวหน้าทีม)
นางสาวณัฐธิดา เกิดแก้ว

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวณริศรา อรรฆยมาศ
นางสาวจิราพร ศิริรัตน์

 

4. โครงงานสาขา คณิตศาสตร์ ได้รับทุนพัฒนาผลงานจำนวน 3,000 บาท

สมาชิกในทีม
นางสาวสุวิรนันท์ เจริญฤทธิ์(หัวหน้าทีม)
นางสาวศุภลักษณ์ สองพัง

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางพัชรี ลันดา

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา