โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 พร้อมรับเงินรางวัล 6,000 บาท ดังนี้

สมาชิกในทีม
นางสาวพรพิมล แสงแวว
นางสาวพิมพิศา ทองเส็ม

ครูที่ปรึกษา
นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ
นางอรพิน หนูนุ่ม

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา