โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ NSC 2022 National Software Contest

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ NSC 2022 National Software Contest การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับ “ภาคใต้” โดยได้รับทุนพัฒนาโครงการ โครงการละ 3,000 บาท ดังนี้

1. ทีมโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

สมาชิกในทีม
นายไทฑาทิพย์ อรชร (หัวหน้าทีม)
นางสาวสุกานดา เต้งชู
นางสาวณัฐธิดา อินทอง

ครูที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์

 

2. ทีมโปรแกรมเพื่อใช้ภายใต้สถานการณ์โควิค-19 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

สมาชิกในทีม
นางสาวสิริยากร เอ้งฉ้วน(หัวหน้าทีม)
นางสาวธันยพร นิลภู
นางสาวธมลญลักษณ์ ส่งแสง

ครูที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์

 

3. ทีมโปรแกรมผู้ช่วยชาวสวนปาล์มคำนวณผลผลิตจากสภาพอากาศ

สมาชิกในทีม
นายณัฐนนท์ นนทบุษร์ (หัวหน้าทีม)
นางสาวชนากานต์ หวานสนิท
นายสุวิจักษณ์ ช่วยชู

ครูที่ปรึกษาโครงการ
นางสาววริษฎา รักหอม

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา