โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวณัฐธิดา นนทบุษร์ และ นางสาวชัญญานุช ขุนนุ้ย


โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่นางสาวณัฐธิดา นนทบุษร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และนางสาวชัญญานุช ขุนนุ้ย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา