โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสนันท์ ฉายนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสนันท์ ฉายนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ซึ่่่งเป็นทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี มีคุณธรรม ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา