โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2564

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรมาตุและโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ในการนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายสาคร เย่าเฉื้อง และนางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ผู้ทรงคุณวุฒิการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรรูปแบบ Onsite และ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 8–10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา