โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างยั่งยืนทั้งระบบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 100 ปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธี การประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างยั่งยืนทั้งระบบ โดยมีนายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุและโรงเรียนจากสหวิทยาเขตวชิรมิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 100 ปี

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา