โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคบ่าย) ในวันที่ 19 พฤศจิกยน 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคบ่าย) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเครือข่ายผู้ปกครอง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 เกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายพบผู้ปกครองนักเรียน รายงานผลการขับเคลื่อน และความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ ทั้งนี้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อประชุมในระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting) อีกด้วย

                       

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา