โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลต่าง ๆ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จากนั้นผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม Classroom Meeting ร่วมกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา