โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแจ้งนโยบายสำคัญ ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการห้องเรียนพิเศษ การเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อ การดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จากนั้นผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม Classroom Meeting ร่วมกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา