โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายทรงวุฒิ นาทะศิริ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู และเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีนาย พีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในการประเมิน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา