โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ตรัง กระบี่

โรงเรียนวิเชียรมาตุ นำโดยนางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในการนี้ คณะกรรมการจากเขตตรวจราชการที่ 7 ประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา