โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ พระอิทธิยาวัธย์ โชติปญฺโญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทรงวุฒิ นาคะสิริ และนางพนิดา เพชรทิพย์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการประเมินนำเสนอความดีเด่นแต่ละด้านด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา