โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ของเด็กหญิงกฤติมา นาคพล นักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา