โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ โดยนางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ.2561-2563) ปีการศึกษา 2563

  • 139794434_1706162429553891_8224339653781276479_o-e334b842
    139794434_1706162429553891_8224339653781276479_o-e334b842
ติดต่อเรา