โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง ขอแสดงความกับนางสาวปานิสรา เพชรหล่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/12 โครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564

โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง ขอแสดงความกับนางสาวปานิสรา เพชรหล่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4/12 ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท  โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศและเงินทุนสนับสนุนการคัดลายมือ โรงเรียนละ 10,000 บาท ผลงานการคัดลายมือโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564 จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ฝึกซ้อมโดย ครูพวีณา  ทองแทน

    ติดต่อเรา