โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(ออนไลน์)ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ), 2, 3, 4 (ห้องเรียนพิเศษ), 5 และ 6 (ผ่านระบบ you tube channel) รอบที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (ผ่านระบบ you tube channel) วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดประชุมประธานผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อสรุปความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ต่อการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีมติของห้องเรียน 76 ห้องเรียน ปรากฏว่า ไม่เห็นด้วย 65.8% และเห็นด้วย 34.2%

    ติดต่อเรา