โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Online conference ในหัวข้อ “Post-COVID Telecommuting and Distance Learning” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  Online  conference  ในหัวข้อ “Post-COVID Telecommuting  and  Distance  Learning”  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18  กรกฎาคม  2564  จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร

เด็กชาย นฤสรณ์  นุ่นชูผล  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัล  

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา  พร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิง ธนภรณ์ หนูเหมือน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รางวัล  ชมเชย ได้รับทุนการศึกษา  พร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิง ชนิษฎา  ทองจีน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3     

เข้าร่วมแข่งขันพร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิง วิภาดา จันทร์เพ็ชร  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 

 เข้าร่วมแข่งขันพร้อมเกียรติบัตร

    ติดต่อเรา