โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาววาริศา  ทองสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับนางสาววาริศา  ทองสม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันขงจื้อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยศึกษาต่อสาขา Teaching Chinese to Speaker of Other Language

  ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ติดต่อเรา