โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดย ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
โดย ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปรับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยบุคลากรทางการแพทย์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคดังกล่าว

    ติดต่อเรา