โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ประเภททีม สาขาคณิตศาสตร์

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ศูนย์ประสานงานภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท

ชื่อโครงงาน จำนวนเชิงซ้อนในรูป (i^m)+1/(i^n) เมื่อ m และ n  เป็นจำนวนเต็ม

ประเภททีม สาขาคณิตศาสตร์

ทีมพัฒนา           นางสาวยลพักตร์ ขาวดี   

                            นางสาวพรนภัส แซ่ตัน

                            นายทศพล ลอเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา นายทรงกลด พรศิริวงศ์ และ นางวิฑิตพงค์ พะวงษา  

    ติดต่อเรา