โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022) เกมเพื่อพัฒนาผู้มีแนวโน้มจะมีความบกพร่องด้านการคำนวณ และดับชั้นประถมศึกษาปี่ 1 และ 2 ประเภททีม สาขาคอมพิวเตอร์

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ศูนย์ประสานงานภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อโครงงาน เกมเพื่อพัฒนาผู้มีแนวโน้มจะมีความบกพร่องด้านการคำนวณ และดับชั้นประถมศึกษาปี่ 1 และ 2

ประเภททีม สาขาคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนา           นายภัทรพล ศรีเปารยะ

                            นางสาวธัญญ์ชนก สุระสังวาลย์

                            นางสาวปาริชาต พิสุทธิ์เสถียรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวรจเรข อธิสุวรรณ และนายวีระยุทธิ์ นิลละออ

    ติดต่อเรา