โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022)การผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยเล็บมือนางด้วยกรรมวิธีธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการจับตัวของน้ำยางพารา ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท

ชื่อโครงงาน การผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยเล็บมือนางด้วยกรรมวิธีธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการจับตัวของน้ำยางพารา

ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทีมพัฒนา           นางสาวสันต์ฤทัย โออินทร์

                            นางสาวดวงฤทัย ศรีเพ็ชร

                            นางสาวศศิกานต์ จันทรเดช

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอุไร หนูแก้ว

    ติดต่อเรา