โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022)ชื่อโครงงาน มาตรวัดน้ำอัจฉริยะ ประเภททีม สาขาคอมพิวเตอร์

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท

ชื่อโครงงาน จำนวนผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022) ศูนย์ประสานงานภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อโครงงาน มาตรวัดน้ำอัจฉริยะ

ประเภททีม สาขาคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนา           นางสาวชยิสรา ชัยทอง

                            นางสาวชนัฐกานต์ ไทรงาม

                            นางสาวพิมพิศา รักษา

                            อาจารย์ที่ปรึกษา นายวีระยุทธิ์ นิลละออ

    ติดต่อเรา