โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิริยา ขุนพระบาท ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิริยา ขุนพระบาท ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp
ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประะธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 150 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศา่สตร์แห่งชาติ

    ติดต่อเรา