โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง แสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง แสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564   ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ท่อระบายน้ำพลังไซคลอยด์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. เด็กชายฐนันด์ นุ่นเกตุ ม.3/1
2. เด็กชายพสุธร แสงแก้ว ม.3/1
3. เด็กชายยสุตมาศ แป้นไทย ม.3/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่  นายสุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียร , นายวีระยุทธิ์ นิลละออ

    ติดต่อเรา