โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมกับ ครูบุบผา ชื่นปิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น รุ่น 2 โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมกับ ครูบุบผา ชื่นปิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูบูรณาการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดีเด่น รุ่น 2 โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับโล่รางวัล พร้อมเข็มเกียรติยศ จาก ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ อดีตนายก ไลออนส์สากล ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

    ติดต่อเรา