โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

   โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของพลโลก

  • กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
    กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ติดต่อเรา