โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ.2561-2563) ปีการศึกษา 2563

  • รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
    รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ติดต่อเรา