โรงเรียนสามัคคีศึกษายินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีศึกษา รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ.2561-2563) ปีการศึกษา 2563

  • 1-92f39a6a
    1-92f39a6a
ติดต่อเรา