โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 งานบุคลากร โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก     ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์  ว17/2552 ว.21/2560 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน และหลักเกณฑ์ใหม่ ว.9/2564 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด 2019 โดยมี นายวรากร บัวกิ่ง และ นายสุเมธ เหล่าตระกูลงาม จากโรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง         เป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา