โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เตรียมความพร้อมโรงเรียนต้นแบบน้อมนำพระราชดำริ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

        โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ร่วมด้วยช่วยกันปลูกข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มันสำปะหลัง แก้วมังกร เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบน้อมนำพระราชดำริ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และชุมชนต่อไป

ติดต่อเรา