โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดโครงการ”ตลาดโครงงานอาชีพ” ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

    โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดให้มีกิจกรรม “ตลาดโครงงานอาชีพ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณครูยุติยา ดำจุติ กับคุณครูกฤษยา สวัสดิ์บำรุง เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม ซึ่งจัดกิจกรรมประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ใต้หอประชุมโรงเรียน 
ห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา