โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “HY OPEN HOUSE 2023” ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด มีวินัย มีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “HY OPEN HOUSE 2023” ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด มีวินัย มีความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมารถ ผดุงอรรถ รองประธานสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอดและประธานสหวิทยาเขตวิทยาธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้และการแข่งขันทักษะวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแนะแนวศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมกิจกรรม

    ติดต่อเรา