โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มให้แก่นักเรียน
ซึ่งมีกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

    ติดต่อเรา