โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. และ สพม. ตรัง กระบี่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร โดยมี นายธรรมสรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายชวาลา ตันตรัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการนิเทศติดตาม

  • 20221206-1aaa2d54
    20221206-1aaa2d54
ติดต่อเรา