ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรม โครงการ เยาวชนโนราห์ พาสโลป

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรม โครงการ เยาวชนโนราห์ พาสโลป โดยมี นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ เรียนรู้ อ่าน กิน เล่น เป็นเรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลทุ่งยาว กลุ่มชมรมบาสโลบเทศบาลตำบลทุ่งยาว กลุ่ม อสม.ตำบลทุ่งยาว นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนทุ่งยาววิทยา และโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักในศิลปะการแสดงภาคใต้ และส่งเสริมให้เยาวชนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

    ติดต่อเรา