ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียนบ้านทุ่งยาว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานของ สสวท. และส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 18-11-64 mou-396cd66d
    18-11-64 mou-396cd66d
ติดต่อเรา