การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563

ชื่อผลงาน

:

การประเมินโครงการบางดีวิทยาคมโรงเรียนดี มีคุณภาพ : สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 – 2563

ผู้ประเมิน

:

นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม 

สถานศึกษา

:

โรงเรียนบางดีวิทยาคม  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีการศึกษา

:

2562 – 2563

 

+++Download  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร+++

 

 

    ติดต่อเรา