การเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2563

ชื่อเรื่อง        :    การเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยกลยุทธ์ “KONDEE  MODEL”  โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2563

ผู้วิจัย            :    ปราโมทย์  สุทธิรักษ์

ปีการศึกษา  :    2562 – 2563

+++Download บทคัดย่อ+++

    ติดต่อเรา