โรงเรียนรัษฎาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน216 ก20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนรัษฎาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน216 ก20 ปี 2520 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 2,292,000.00 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

    ติดต่อเรา