โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สถานศึกษา
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสาวมะลิสา หนูนุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นายวีระยุทธิ์ นิลละออ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวณัฎฐา ราชมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นางรัญชนา ไทยกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางโสรยา เลื่อนแป้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นางสาวคณิษฐา จำนงจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายทรงกลด พรศิริวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
**********************************************************
รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ตัวแทนสถานศึกษา)
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัญชนา ไทยกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*********************************************************
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทรงกลด พรศิริวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
********************************************************
 
Supanan Kao-ian เห็นแล้วเมื่อ 13:55
    ติดต่อเรา