การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ขอเชิญสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 2 เมษายน 2564

 

ติดต่อเรา