ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. ได้จัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ จำนวน 3 หลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ http://www.dga.or.th/th/contentlist/930/14692