ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 อนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ราย

 

ติดต่อเรา