เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยเฉพาะโครงการอันสำคัญที่เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

ติดต่อเรา